thecreative.net

thecreative.net

A minnim hem fet el disseny i la programació del website thecreative.net. És un projecte que neix de B*World amb la voluntat de localitzar i connectar el talent jove i els seus projectes creatius.

thecreative.net

En minnim hemos realizado el diseño y la programación del website thecreative.net. Un proyecto que nace de B*World con la voluntad de localizar y conectar el talento joven y sus proyectos creativos.

thecreative.net

In minnim we have designed and programmed thecreative.net website. A project born of a B*World idea, with the aim of locating and connecting young talents and their creative projects.

Veure més - Ver más - See more

passatge de mariner, 1 bis - planta 1 / 08025 bcn / telf. (+34) 93 272 59 46